Skien kommune

Postadresse
Postboks 158
3701 SKIEN

Besøksadresse
Henrik Ibsens gate 2 «Kaffehuset»

Telefon: 35 58 10 00
Telefaks: 35 58 12 97

Skien kommune, virksomheten for vannforsyning og avløp, har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens vann- og avløpssystem. Dete innbefatter renseanlegg for vann og avløp, pumpestasjoner, høydebassenger og ledningsnett. Kommunen har egen vakt-tjeneste med tilgang på rørleggere, spylebiler og rørinspeksjonsbil.


www.skien.kommune.no/vannogavlop
Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Lekkasjekontroll
- Trasésøk
- Tetthetsprøving
- Desinfeksjon
- Pluggkjøring