Bildet: Jobben med økt kumsikkerhet er godt i gang, og nå kan alle VA-aktører gi sine innspill til RIN

Åpner for innspill om kumsikkerhet

okt 02, 2012 0

I tillegg er rapporten også sendt ut til en egen høringsgruppe med deltakere fra leverandører, Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge.

Innen utgangen av 2012 planlegges ferdigstillelse av rapporten, og det vil bli tatt et initiativ overfor «Styret i VA/Miljø-blad» om eventuell innarbeiding av prosjektet i et VA/Miljø-blad, sier sekretærene for prosjektet, Arve Hansen og Yngvar Heimstad, som i denne sammenhengen representerer Rørinspeksjon Norge (RIN)

Prosjektets målsetting
er å oppsummere de fleste løsninger for prefabrikkerte vannkummer på markedet.  Det vil bli påpekt  svakheter i dagens løsninger, og det skal defineres klare funksjonskrav til en moderne vannkum.  Det er også en målsetting å få med bransjeaktører / produsenter / leverandører i en høringsrunde, og den målsettingen er allerede nådd.

På vegne av ledningseiere
søkes entydige krav til prefabrikkerte vannkummer m/forankringer. I og med at mange aktører inngår i prosessen med vannkummer, er det viktig at kravene fremmes nasjonalt, f.eks. ved revisjon av VA/Miljø-blad nr. 1 «Kum med prefabrikkert bunn». Den nåværende  VA/Miljøblad er fra 1996 og det er sterke krefter i VA-miljøet som nå mener det er på høy tid med en revidering.

Det omsettes mange varianter
av prefabrikkerte vannkummer i det norske markedet i dag. Overføring av opptredende krefter til kumbunnen er ikke tilfredsstillende ivaretatt for alle løsninger. Det bør derfor stilles entydige krav, slik at ventilleverandørenes monterings-anvisning ivaretas, innbygging av vannkummen på anlegget er sikker og fremtidig arbeid i kummen ikke setter operatører i fare, heter det blant annet i rapporten.

RIN-Rapport og forslag til krav har vært ute til høring hos de 13 kommunene  som inngår i samarbeidet Tilbakemeldinger er innarbeidet i det grunnlaget som nå er sendt ut, og nå kan hele bransjen komme med sine tilbakemeldinger.  Frist for denne tilbakemeldingen settes til 15.10.2012.

Tilbakemeldinger sendes elektronisk til: arve.hansen@asplanviak.no

Du kan laste ned den foreløpige rapporten her.

Du kan laste forslag om krav til prefabrikkerte vannkummer her