Ekstremnedbør og klimaendringer gjør at bygningsmassen og VA-nettet i deler av landet må tåle større påkjenninger enn før. Illustrasjonsfoto

Ekstremvær til VA-besvær

aug 04, 2014 0

Det er SINTEF Byggforsk som kommer med denne påstanden. Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) som planleggingsgrunnlag for byggesaker. ROS-analysene skal kartlegge kommunens totale risikofaktorer, deriblant økte klimapåkjenninger. Åtte av ti kommuner svarte i kommuneundersøkelsen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2012 at de hadde gjennomført ROS-analyser, men størstedelen av disse var foreldet (eldre enn fire år)


Kritisk å kartlegge flom- og rasfare
For boligutbygging er det kritisk å kartlegge områder som er utsatt for ras og flom, mye vind og kombinasjoner av temperatur og nedbør.  Da unngår man utbygging i uegnete områder samtidig som man identifiserer eksisterende bebyggelse som er spesielt utsatt.

Som en del av et doktorgradsarbeid har forskningsleder Cecilie Flyen Øyen ved SINTEF Byggforsk intervjuet utvalgte kommuner om byggeplanlegging og klimatilpasning. Noen er flinke og følger loven, mange gjør det ikke.
-Det er ulike årsaker til at ROS-analyse og klimatilpasning ikke har vært prioritert i kommunene. Det kreves en egen kompetanse for å gjennomføre ROS-analyser, og mange kommuner mangler denne kompetansen. I tillegg mangler de ressursene og hjelpemidlene som trengs for å utføre analysene, forteller Øyen, som mener at det største problemet likevel er manglende politisk fokus på klimatilpasning.

Manglende fokus
Resultatet av manglende fokus kan bli utbygging av bygninger som ikke er tilpasset et klima i endring, noe som igjen kan føre til betydelige skader og utgifter for samfunnet.
Flomødeleggelsene i Kvam i Gudbrandsdalen viste hvor avgjørende det er å ha en grundig kartlegging av mulige klimapåvirkninger. Etter at mye bebyggelse ble totalskadd av flom i 2011, ble det brukt store ressurser på å restaurere bygninger og infrastruktur. Så rammet flommen igjen i 2013, og mye av det som var bygd opp ble ødelagt på nytt.

Krev lokal ROS-analyse
Krav om risiko- og sårbarhetsanalyser ved alle utbyggingsplaner vil kunne avdekke risiko som kommunene ikke fanger opp i sine overordnete analyser, og vil kunne gi verdifull tilleggsinformasjon for innarbeiding i kommunale planer og i beredskapsplanleggingen.
– Når man planlegger en utbygging i en kommune som ikke har gjennomført ROS-analyse, er det ekstra viktig at det stilles krav om ROS-analyse for det aktuelle området før man går videre med planene, mener Øyen.  (Kilde: SINTEF Byggforsk)