Om Rørinspeksjon Norge

Dette er Rørinspeksjon Norge

RIN er en forening som finansieres gjennom medlemskontingent, inntekter fra kursvirksomhet og spleiselag. RIN arbeider for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll. RIN arbeider «non-profit» og alle foreningens inntekter går med til å videreutvikle våre fagområder.

RINs medlemmer er en blanding av kommunale og interkommunale selskaper, private entreprenører, programvare- og utstyrsleverandører og konsulenter.

En av de viktigste oppgavene til RIN er å bidra til at medlemmenes kompetanse holdes på et høyt faglig nivå gjennom kurs og opplæring i bruk av utstyr og tilhørende rapporteringsverktøy. Videre skal RIN være en viktig bidragsyter overfor nasjonale myndigheter i arbeidet med utarbeidelse av tekniske krav, prosedyrer og nasjonale retningslinjer

RIN er en forening som er åpen for alle hvor spredning av informasjon og nettverksbygging mellom medlemmene står sentralt. Ved å være medlem i RIN er du del av et aktivt nettverk av engasjerte medarbeidere som deler sine erfaringer rundt drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll av ledningsnett.

RIN består av fem ulike faggrupper som arbeider spesifikt med:

 1. Spyling og rørinspeksjon av kommunale hovedledninger
 2. Spyling og rørinspeksjon av private stikkledninger
 3. Lekkasjekontroll og trasesøk
 4. Desinfisering og tetthetsprøving
 5. Uavhengig tredjepartskontroll

Flere av faggruppene arrangerer kurs innenfor sitt fagområde.

Dette er Rørinspeksjon Norges mål

Foreningen skal arbeide for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll. Dette skal blant annet gjøres gjennom:

 • Å holde medlemmenes kompetanse på et høyt nivå gjennom kurs/opplæring og sertifisering av fagpersonell
 • Å være en aktiv bidragsyter inn mot nasjonale myndigheter i arbeidet med utarbeidelse av tekniske krav, prosedyrer og nasjonale retningslinjer
 • Å fremme bruk av personell/utstyr/rapporteringsverktøy av høyt faglig nivå

RIN skal være en møteplass for alle aktører som jobber opp mot privat og offentlig vann- og avløpsnett, f.eks ledningseiere, leverandører, entreprenører og konsulenter.

RIN skal være en åpen arena for erfarings- og informasjonsutveksling hvor nettverksbygging står sentralt

 

25 år med Rørinspeksjon Norge

Rørinspeksjon – Norge (RIN) ble etablert gjennom et «spleiselag» i 1994. 7 kommuner og 8 private firma sto bak dannelsen, som førte til at Rørinspeksjon Norge formelt ble stiftet i Oslo 6.februar 1995. Likevel er det «spleiselaget» i 1994 som markerer starten på RINs historie.

Bildet over: 18 røroperatører deltok på Rørinspeksjon Norges kurs for viderekommende innen lekkasjekontroll og trasèsøk i Drammen i 2014. Kursvirksomhet er RINs viktigste oppgave

Spleiselaget besto av Bergen kommune ved Thore Mork, Bærum kommune ved Kristian Andersen, Drammen kommune ved Håkon Myhrvold, Oslo kommune ved Steinar Nilo,  Porsgrunn kommune ved Thorbjørn Krogstad, Trondheim kommune ved Harald Myhre, Voss kommune ved Svein Rivenes.

Bildet: Steinar Nilo fra Oslo kommune var RINs første leder, et lederverv han hadde i perioden 1995 til 2001.

De private selskapene var Eivind Koch AS ved Mette Whist, Intervision AS ved Halvor Kiese, Kristian Olimb AS ved Peer Chr. Nordby, Ringerike Septikservice AS ved Torkild Johnsrud, Rørleggermester Stølsvik AS ved Tor Jan Stølsvik, Søgne Rørservice AS ved Jens Kristiansen, T. Hansen Rørinspeksjon AS ved Morten Trevland og VA teknikk AS ved Arve Hansen.

Rørinspeksjonens barndom
De første video-opptak innvendig i norske avløpsrør skjedde i begynnelsen av 1960-årene. Svart-/hvitt-opptak, stort utstyr og variabel bilde-kvalitet er noe av karakteristikkene på datidens inspeksjon. I den første perioden ble det også eksperimentert med foto-apparat som ble trukket gjennom rørene med et bilde hvert 15. sekund. Opptak med

Bildet: RIN-treffene i Søgne var en viktig sosial og faglig faktor de første årene. Jens Kristensen var stolt av bygda si og sto som vertskap for RINs fagtreff i 10 år.

Super 8mm-film ble også forsøkt, men ulempen med disse metodene var selvfølgelig at resultatet ikke ble kjent før bilder og film var fremkalt, ofte etter et par uker. Med toalett-papir på linsa underveis ble det svart, og nytt opptak måtte kjøres.
Etter hvert ble inspeksjon med videokamera den enerådende inspeksjonsformen. Allerede i 1972 gikk Oslo Vann- og Kloakkvesen til innkjøp av det første selvgående kamera i Norge. Kameravogna hadde utvendig kjedeframtrekk, og dagens operatører kaller hele greia et «bælverk».

Standardisering av rapportering
Da rørinspeksjon ble mer tatt i bruk, økte også behovet for bedre rapportering. Den første standardisering av resultatfortolkning i Norge ble utgitt som PTV-rapport i 1979, i regi av NTNF – Prosjekt Transport av Vann. Publikasjonen PTV 6 ble utarbeidet av Østlandskonsult as, under styring av et prosjektråd bestående av B. Helland (OVK), M. Tolsrød (Rør- og Kulvertinspeksjon as) og W. Wasteson (E. Koch as). I 1981 kom en oppfølger, PTV 17, hvor det hovedsakelig ble lagt vekt på et standard rapporteringssystem for alle som utfører inspeksjon av avløpsrør. Allerede den gang ble det lagt opp til EDB-lagring av data.
I 1980-årene skjedde en eventyrlig utstyrsutvikling. Kommuner tok mer og mer i bruk rørinspeksjon. Etter hvert utviklet det seg både private og kommunale operatører. Behovet for et eget forum for denne spesielle faggruppen ble stadig større.I 1993 tok Steinar Nilo (OVA) og Halvor Kiese (Intervision as) initiativet til det vi i dag kjenner som «Rørinspeksjon – Norge». 

Den første kontakt med NORVAR
For å sikre interessegruppens utvikling, knyttet man seg til NORVAR v/ Faggruppe VA-ledningsnett i 1995. Da stifter RIN for første gang kontakten med Hans Jørgen Haugen. RIN får nå et institusjonelt preg, med bransjetilhørighet og fremstår i VA-markedet som en seriøs aktør.

RIN-logo
RIN-logoen ble utarbeidet i 1995, og i styrevedtaket heter det: «For økt profilering av RIN i markedet, skal foreningen ha en logo i fargene gul og grønn. Et solid varemerke er viktig profilering på inspeksjonsbiler, rapporter og video-kassetter». Logoen ble produsert av grafisk designer Vidar Andersen, Drammen. Logo ble registrert som Mønsterbeskyttet Varemerke 24. september 1998.

Nordisk samarbeid
Utover på 1990-tallet ble det etablert uformell kontakt med søsterorganisasjonene STVF i Sverige og DTVK i Danmark. Det ble gjort forsøk på formalisering av samarbeidet, men ingen av landene følte at tiden var inne for dette. I et møtereferat fra forsøket på skandinavisk samarbeid heter det: «Landene har utviklet seg i forskjellige retninger. Det er flere likhetstrekk i inspeksjonsformer, rapportering, opplæring og datalagring, men ytterligere samordning i de nordiske land synes foreløpig ikke aktuelt».

Bildet: Operatørkurs har vært kjerneområdet for RINs virksomhet siden starten. Totalt 1400 operatører har deltatt på ulike RIN-kurs siden startet i 1994.

Operatørkursene starter
Det første operatørkurset ble arrangert 22. – 25. november 1994 med 32 deltakere, inkludert forelesere. Læremateriell var grunnlaget til den kommende «Veileder og Rapporterings-håndboka». Det var ingen fullkommen veileder og i historiebøkene står det at Wangberg Larsen senior fra Aalesund var oppriktig forbannet over å måtte betale for et kurs som ennå ikke var ferdig utviklet.
Uansett ble det lagt et solid grunnlag for den videre kursvirksomhet, som i alle år har vært kjerneverdien i RINs virksomhet. Operatørbevis nr. 1 i Norge ble utstedt til Bjørn Langbråten (Kristian Olimb as). Det skulle ta 3 ½ år før operatørbevis nr. 100 ble utdelt, og det tilhører Morten Bakken (Oslo kommune). Det var lange diskusjon om kursets varighet. Kommunene mente at 2 dager måtte være nok, spesielt med tanke på de private firmaene som måtte sette operatører på skolebenken og tape verdifull arbeidstid. Men de private firmaene gikk foran og hevdet at denne opplæringen ville være så vidt viktig, at kursets varighet måtte være 4 dager. Etter 25 års virksomhet er RIN igjen tilbake til to-dagers kurs.

Den første Veileder
«Veileder – Rørinspeksjon av avløpsledninger» ble utgitt som NORVAR-rapport nr. 54 i 1995. Veilederen ble utarbeidet av Øistein Torgersen ved Norsk Rørsenter AS og Arve Hansen  i VA teknikk AS, på oppdrag for Næringssjefen i Akershus v/ Miljøvernavdelingen og NHO – Oslo og Akershus. Målet var å bedre kvalitet på rørinspeksjon og få til en mer ensartet rapportering.
Av innholdet kan nevnes:

 • 7 punkt for god rørinspeksjon. Allerede her dukker nøyaktighetskravet på observasjoner opp med ±0,5 meter.
 • Bestillingsskjema: Her skal bestilleren styres gjennom avkryssinger, slik at operatøren bevisstgjøres i inspeksjonsoppgaven.
 • Rapport-ark: En forbedring av den rapport PTV 17 anbefalte. Nå fikk man også med graderinger for korrosjon / slitasje, hindring og forandring i retning, dimensjon og materiale.

Den første Rapporteringshåndboka
I løpet av 1995 kom også «Rapporteringshåndboken – Standarddefinisjoner» (NORVAR-Publikasjon 50/1995). Denne ble utarbeidet som et spleiselag mellom kommuner og private firma i RIN, med VA teknikk AS som sekretariat. Norges Forskningsråd bidro med KOMTEK-midler. Målet var å forenkle antall observasjoner og graderinger fra PTV 17. Nå fikk man 16 konkrete observasjoner, som skulle rapporteres med grad 1 – 4, hvor 1 var ubetydelig og 4 en «versting».

Kommunene begynte å stille krav
I 1996 ble kommunene oppfordret til å stille krav i sine anbudsbeskrivelser. RIN markedsførte følgende forslag til hele kommune-Norge, og Porsgrunn var den første kommunen som tok inn disse kravene:

 • Rørinspeksjon skal kun utføres av firma hvor utførende personell har gjennomgått Operatørkurs i rørinspeksjon, og i tillegg kan dokumentere erfaring fra utførte inspeksjoner. Ref. NORVAR-rapport nr. 54 i 1995.
 • Rapporteringen skal være i henhold til «Rapporteringshåndbok for rørinspeksjon av avløpsledninger» (NORVAR-Publikasjon 50/1995) utarbeidet av RIN.
 • Rapporten skal også foreligge på diskett for direkte innlasting i Ingeniørvesenets vann- og avløpsregister Gemini-VA.

Rørinspeksjon som planleggingsverktøy
Etter hvert ble det mye data å ta vare på, og systematisk rørinspeksjon ga god informasjon om avløpsledningenes kvalitet. Dette var opplysninger planleggere kunne benytte som verktøy i fornyelsesplanleggingen. Dermed ble den første Dataflytrapporten gitt ut som NORVAR-rapport nr. 76 i 1997. Et spleiselag mellom kommunene Oslo, Drammen og Trondheim, foruten bidrag også fra Kommunal Opplæring. Rapporten ble utarbeidet av Elisabeth Syversen, FREVAR, Olav Nilssen, Trondheim kommune og Arve Hansen, VA teknikk AS. Prinsippet er at hver gradering for alle registrerte observasjoner, feil og skader multipliseres med et vekttall og summeres for hvert kumstrekk. Deretter divideres summen med kumstrekkets lengde, og hvert kumstrekk får sin rørtilstand. Man trodde da at tiden var inne for Brukerkurs, og gi planleggere innsyn i det nye planleggingsverktøyet. Brukerkurs ble arrangert i Trondheim, Oslo og Stavanger. Men alle var enige: «RIN var forut for sin tid – Interessen og deltakelsen var ikke som forventet».

10 års jubileum på Hurtigruta
14. – 15. mars 2004 feiret RIN sitt 10 års jubileum om bord på M/S Midnatsol. Turen gikk fra Bodø til Tromsø. Årsmøtet ble arrangert over Vestfjorden, og da Lofot-veggen dukket opp kunne de 34 deltakerne gå i gang med faglige diskusjoner og et fantastisk sosialt opplegg. Deltakeravgiften var 5.000 kroner pr. person, så her fikk man mye for penga; både natur og «masse stoff for fagidioter», heter det i Arve Hansens beskrivelse fra jubileumsturen.

RIN jobber internasjonalt
Når Europa-standarden NS-EN 13508-2 for rørinspeksjon av hovedavløpsledninger og renoverte ledninger ble presentert, ble det fart i det nordiske samarbeidet. Nå måtte Norge jobbe sammen med Danmark, Sverige og Finland, for å sikre de nordiske landenes graderingssystem for observasjoner. Norge stilte med Steinar Nilo fra Oslo kommune, Erik Bøhleng ,NORVAR, og Hans Jørgen Haugen fra VA teknikk AS. De kjempet fram et nasjonalt tillegg til Europa-standarden, under ledelse av Bo Laden fra Aalborg kommune, i 2005.

Et sterkt 10-år
I perioden fra 2004 til 2014 opplevde RIN en solid utvikling i sitt faglige arbeid. Operatørene økte sin kunnskap, utstyrsutviklingen var betydelig og rapportering av rørtilstanden ble forbedret hvert år. Da RIN feiret 20 års virksomhet i 2014 mente Arve Hansen at man kunne kalle RIN «Foreningen for kontroll av nye og gamle rørsystem». Det startet med rørinspeksjon, og snart ble spyling av avløpsnettet også sett på som et viktig fagfelt. Etter hvert ble det også opprettet egen faggruppe for trykk-/tetthetsprøving og desinfeksjon av vannledninger. Senere kom også faggruppa «Trasésøk og lekkasjekontroll», som utviklet seg raskt til å bli en svært profesjonell gruppe innen RIN. Høsten 2014 ble det også økt fokus på stikkledninger, og RINs første operstørkurs innen dette fagfeltet ble gjennomført denne høsten.

Bildet: Fem av representantene som var med på spleiselaget var tilstede også 20 år etter, Fra venstre Peer Christian Nordby fra Olimb, Steinar Nilo fra Oslo VAV, Morten Trevland fra Mortens Rørinspeksjon, Torkild Johnsrud fra Ringerike Septikservice og Jens Kristensen fra Søgne, som sto som vertskap for RINs fagtreff i 10 år.

20 års jubileet
I august 2014 kunne RIN markere sitt 20 års jubileum. Idylliske Stavern kunne by på sommervarme og blå himmel til ære for en jubilant som er stolt over hva den har fått til på 20 år, men som samtidig er bevisst på at VA-bransjen totalt sett har en vei å gå for å oppfylle kravene til et trygt ledningsnett og god service til sine kunder.
Jubileumsdagen startet med et historisk tilbakeblikk med unnfangelse som veteranene Steinar Nilo i Oslo kommune og Halvor Kiese i firmaet Intervision sto bak allerede i 1993. Fem av representantene som var med på spleiselaget var tilstede også 20 år etter, nemlig Steinar Nilo fra Oslo VAV, Jens Kristensen fra Søgne, som sto som vertskap for RINs fagtreff i 10 år, Torkild Johnsrud fra Ringerike Septikservice as, Peer Christian Nordby fra Olimb, og Morten Trevland fra Mortens Rørinspeksjon.
I tillegg til muntre historier, spesielt fra Søgne-treffene, var det også fokus på den omfattende kursaktiviteten RIN har stått for. Samarbeidet med Norvar, nå Norsk Vann, som ble etablert i 1995, var en av merkesteinene som ble trukket fram.

Plass for selvkritikk også
Midt i gleden over 20 aktive år ble det også trukket fram kritiske momenter fra VA-bransjen.Det er fortsatt alt for mange feil på nyanlegg. Det er svanker på over 80 prosent av alle nye avløpsledninger, og tetthetsprøver på nyanlegg viser også et alarmerende svakt resultat ved første inspeksjon.
-Vi har en forening som gjør oss i stand å dokumentere situasjonen, og det er viktig at vi gjennom et tett samarbeid med Norsk Vann nå kan arbeide videre med de utfordringer vi står overfor, sa RIN-leder i jubileumsåret i 2014, Finn Jenssen.
Den formelle delen av festdagen foregikk i offisersmessa på Fredriksvern Verft i Stavern, med Jens Kristiansen fra Søgne Rørinspeksjon som toastmaster. Med god mat og drikke som ramme ble det fra leder Finn Jenssen slått fast at RIN er en forening med mye kompetanse og stor intern takhøyde.

Idealister
-Dette er praktikernes forening, preget av mye idealisme og sterkt engasjement. I rekken av ildsjeler ble Arve Hansen, Steinar Nilo, Jens Kristiansen, Peer–Christian Nordby, Morten Trevland, Kristian Andersen, Halvor Kiese og Torkild Johnsrud trukket spesielt fram. Dette har vært ildsjeler fra starten. Senere har personer som Arnt Olav Holm, Kåre Aabye og Hans Jørgen Haugen lagt ned et enormt arbeid. Uten alle disse personene hadde ikke RIN vært en eksisterende kraft i VA-bransjen i dag.

En bauta er borte0
Det er gått nye fem år. I august 2019 kan RIN markere 25-års jubileum. Denne gangen uten Arve Hansen tilstede. Arve Hansen døde 19.april 2018 på Drammen helsehus etter lang tids sykdom. Han ble bare 64 år gammel. Likevel er det få som har utrettet så mye for synliggjøring og kompetanseheving innen VA faget i Skandinavia. I RIN har han en helt spesiell plass.Arve var en inspirator, en utmerket møteleder og en dyktig foredragsholder. Han var genuint interessert i sitt fag og som rådgiver hadde han helt spesielle egenskaper. Han så enkeltmennesker og var på lag med praktikerne som utførte jobben i grøfta.

Bildet: Med stor kunnskap og glød for både fag og folk så var det mange som fikk et nært forhold til VA-rådgiveren Arve Hansen.

 

Tre faggrupper
Rørinspeksjon har alltid vært hovedfokuset, men i jubileumsåret har RIN tre aktive faggrupper som dekker følgende kommunaltekniske oppgaver: Spyling, rørinspeksjon og stikkledninger, desinfisering og tetthetsprøving, trasèsøk og lekkasjekontroll.

Bildet: Leder for faggruppa for lekkasjekontroll og trasèsøk Jan-Helge Høvset (t.v) og Kåre Kalleberg i Asplan Viak AS er enig om at lekkasjekontroll er god økonomi for norske kommuner.

Pr. 31.12.18 hadde RIN 26 kommuner/interkommunale selskaper og 89 private firma som hovedmedlemmer. Statistikken viser at 663 operatører har deltatt på kurs i avløpsspyling, 572 i rørinspeksjon, 114 i lekkasjesøk og 29 i det nyeste kurset, nemlig stikkledningskurs. Totalt 1.378 operatører har deltatt på kurs. Av disse er det i dag 899 som har gyldige operatørbevis. Ledningsnettet trenger flere «hjelpere», men nå er det i hvert fall en solid gjeng spesialister over hele Norge.

«RIN-Rapporter» utgitt siden starten:
«Rørinspeksjon av avløpsledninger – Veileder» (NORVAR 54/1995.
«Rørinspeksjon i avløpsledninger – Rapporteringshåndbok» (NORVAR 50/1995).
«Dataflyt – Vektingsmodell» (NORVAR 76/1997).
«Rørinspeksjon med videokamera – Veiledning / Rapportering» (NORVAR 83 1998).
«Rørinspeksjon med videokamera av avløpsledninger» (VA-/Miljø-blad 51/2001).
«Rørinspeksjon i vannledninger – Veiledning / Rapportering» (NORVAR 129/2003).
«Inspeksjonsmanual for avløpssystem – Ledninger» (NORVAR 145/2005).
«Dataflyt – Klassifisering av avløpsledninger» (NORVAR 150/2007).
«Kumsikkerhet – Kravspesifikasjon for prefabrikkerte vannkummer» (2014).
«Håndbok for rørinspeksjon av avløpsledninger i og utenfor bygninger» (Oversatt fra svensk utgave – 2014).
«Stikkledningsboka – Kvalitetskontroll av stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg (2014).
Rapport 234 Rørinspeksjon for vann og avløp, (2018)

RIN har også vært en bidragsyter til flere VA/Miljøblader både med tanke på utarbeidelse av nye blader og revisjon av eksisterende.

Nye kurs:
I 2018 ble det utarbeidet et oppgraderingskurs i rørinspeksjon som følge av den nye rapporten som ble utgitt i august dette året.
I januar 2019 kom et revidert kurs i inspeksjon av private avløpsledninger, som ble godt mottatt og som dermed vil inngå i RINs verktøykasse også i årene som kommer.
I jubileumsåret arbeides det med et kurs for bestillere av rørinspeksjon. Trykkprøvingsgruppa  (TD-gruppa) vil også ferdigstille et kurs innen tetthetsprøving og desinfeksjon.
Et stort prosjekt, «Kummer, – klassifisering og tilstandsvurdering»  i regi av Norsk Vann, er et prosjekt mange av våre medlemmer følger med interesse. Dette er helt nytt i Norge, og her vil RINs medlemsbedrifter helt klart involvere seg i arbeidet med tilstandsrapportering og nødvendige utbedringer.
Rørinspeksjon med kamera av nyetablerte vannledninger er et område som enkelte ledningseiere har etterlyst, og som kan vise seg å bli et interessant marked for enkelte av RINs medlemmer.

Trenger foredragsholdere
Det er behov for flere kvalifiserte foredragsholdere ved eksisterende og nye kurs i regi av RIN. Etter 25 år er tiden for dugnadsarbeid over. RIN kan ikke lenger basere seg på dugnadsinnsats i forbindelse med kurs. Når det nye kompetansesenteret på Ås blir en realitet vil også profesjonaliseringen av kursene komme mer i system.  Det vil utvilsomt bli en styrke å få samlet kursvirksomheten på Ås, samtidig som RIN fortsatt ønsker å gjennomføre regionale kurs rundt om i landet.

Nasjonalt kompetansesenter for vanninfrastruktur

Bildet: Det nye VA-senteret blir plassert i tilknytning til NMBU på Ås .

Nytt VA-senter har vært en føljetong i RIN gjennom mange år, og det er gledelig at spaden stikkes i jorda i jubileumsåret. RIN var absolutt fødselshjelperen til senteret som nå etableres i tilknytning til NMBU på Ås. RIN klarte imidlertid ikke oppgaven alene, men da tunge aktører som Norsk Vann og Oslo VAV kom på banen ble det fart i planene. Det er et paradoks at det fortsatt ikke er mulig å få et fagbrev innen rørinspeksjon og andre kommunaltekniske oppgaver som RINs medlemmer utfører hver eneste dag. Derfor er dette kompetansesenteret så viktig også for operatører i RIN. Her skal det forskes, men her skal det også etableres et miljø for etterutdanning av praktikerne.

Bildet: Interimstyret i prosjektet. F.v. Peer Christian Nordby, Yngve Wold, Sigurd Grande, prosjektleder Sjur Tveite og Bjarne Haugland. Live Johannessen er med i styret, men var ikke til stede på møtet. (Foto: Jørn Søderholm)

Regjeringen har bevilget 20 millioner kroner i investeringsstøtte til kompetansesenteret. Avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo Vann og avløp har vært en drivkraft bak etableringen av anlegget, og leder også interimstyret for selskapet som skal drive kompetansesenteret.
I prosjektet et det skissert et teknisk bygg på 400-500 kvadratmeter. Bygget vil inneholde et demonstrasjons-laboratorium med annet kummer og rørtekniske anlegg. Utomhus vil det være et asfaltert område som til ledningsanlegg til undervisnings- og testformål for lekkasjesøking og ulike typer test og utvikling.
På området vil det også være ulike typer røranlegg for tilførsel og avløp, samt områder for å demonstrere fordrøyningsanlegg og spredte avløpssystemer.
Senteret skal være i drift fra 2020. Inntekter fra kurs og opplæring skal være en bærebjelke i senterets forretningsmodell.

Samarbeid gir styrke
Samarbeidet med Norsk Vann er blitt styrket de siste årene, og begge parter ser at vi ha nytte og glede av dette samarbeidet. RIN har dessuten utvekslet erfaring med svenske STVF, Sveriges TV-inspektionsföretags Förening.  De siste årene har RIN vært medarrangør under det årlige Hallingtreffet og Norsk Vanns fagtreff. På den måten har RIN klart å løfte fram sine fagområder til å bli en mer synlig del av den jobben som må gjøres for å fornye og vedlikeholde det norske ledningsnettet.

RIN har også god kontakt med Scandinavian Society for Trencless Technology, SSTT. Asplan Viaks avdeling i Drammen er sekretariat både for RIN og for den norske arbeidsgruppa i SSTT. Dette er med å styrke begge foreningenes faglige arbeid.

Medlemsverving
RIN har så langt ikke lykkes med å få med flere ledningseiere som medlemmer, selv om dette utvilsomt hadde vært ønskelig og også viktig med tanke på RINs viktige samfunnsmessige rolle. Blant private selskaper har det vært en jevn vekst de siste årene. Det er dukket opp flere selskaper som ser at blant annet rørinspeksjon og trykkprøving er et spennende og framtidsrettet marked. Blant rådgiverne er det kun Asplan Viak som er medlemmer, så her har RIN en jobb å gjøre.
Rørinspeksjon Norge har i dag en medlemsmasse som er totalleverandør av kontroll og drift innen vann og avløp, og dermed er vårt navn ikke hundre prosent dekkende. Om foreningen skal endre navn er imidlertid ikke formelt satt på dagsorden, selv om noen mener det bør diskuteres.

Bildet: Finn Jenssen fra Skien kommune (t.v) og Peer Christian Nordby fra Olimb har ledet RIN i til sammen 11 av de 25 årene foreningen nå har eksistert.

Styreledere 1995 til 2019:
Rørinspeksjon Norge har hatt totalt 6 styreledere i sin 25-årige historie.
1995-2001: Steinar Nilo
2002-2003: Elisabeth Syversen
2004-2005: Karin Anja Arnesen
2006: Peer Christian Nordby
2007-2009: Kjetil Storli
2009-2016: Finn Jenssen
2016-2019:  Peer Christian Nordby
2019-            Reidar Kveine