Bildet: Finn Jenssen fortsetter gjerne som leder for Rørinspeksjon Norge dersom medlemmene gir ham tillit på årsmøtet 12.august.

Ja fra Jenssen til ny lederperiode

aug 03, 2015 0

RINs årsmøte avholdes på Holmen Fjordhotell i Asker onsdag 12.august, med påfølgende fagdager 13. og 14.august. Årsmøtepapirene er nå sendt ut til medlemmene.
Styremedlem og leder av faggruppa for spyling, rørinspeksjon og stikkledninger, Peer-Christian Nordby fra Olimb, har også sagt seg villig til å stille til gjenvalg. De øvrige medlemmene i styret, Per Sigve Henriksen, Marianne Sjåstad, Bjørn Christoffersen og Ola Valved er ikke på valg i år.
I forbindelse med årsmøtet ønsker Nordby å fremme forslag om at spyling blir en egen faggruppe i RIN. Han mener dette vil være med å styrke denne delen av RINs faglige kompetanse.  Det kan også få konsekvenser for valget på nytt styre, ved at det er vanlig at ledere i de ulike faggruppene også har en plass i styret. Nordby håper å få med seg årsmøtet på denne styrkingen av det faglige arbeidet, og har også en kandidat til å ta ansvar for denne gruppa.

Rolig årsmøte?
Ut fra sakspapirene som nå er sendt ut er det mye som tyder på at det blir et rolig årsmøte. RIN har nå totalt 103 medlemmer, fordelt på 23 kommuner/interkommunale selskaper og 81 private selskaper. Fire bedrifter har meldt seg inn i foreningen, og fire andre har meldt seg ut.
Faglig sett er det faggruppa for lekkasje- og trsèsøk som har vært den ivrigste med tre arbeidsgruppemøter i året som gikk. Samtlige faggrupper arrangerte fagtreff i forbindelse med årsmøtet i Stavern i august i fjor.
RIN har i tillegg arrangert to kurs i lekkasjekontroll og trasèsøk med til sammen 42 deltakere. Stikkledningsgruppa presenterte et helt nytt kurs på Gardermoen med 26 deltakere.
Styret har avholdt fire styremøter, der utviklingen og arbeidsoppgavene i RIN har vært diskutert.

Kumsikkerhet
Prosjektet kumsikkerhet har fått bred omtale i media og er nå fullført. Det var RIN som tok initiativ til dette prosjektet for å øke fokuset på sikkerhet i kummene. Engasjementet for å utarbeide en kravspesifikasjon for prefabrikkerte vannkummer har vært stort.
13 kommuner og 10 private selskap bidro økonomisk til å realisere prosjektet, og representanter fra kommuner og firmaer har bidratt aktivt med innspill og høringsuttalelser.
Fra RIN sin side er det god grunn til å takke Arve Hansen, VA-teknikk, Tom A. Karlsen og Yngvar Heimstad (tidligere Drammen kommune) for formidabelt engasjement og innsats i arbeidet. Resultatet av rapporten er meldt inn som forslag til VA-Miljøblad.

Kompetansesenter
Den andre store saken som det arbeides med er etableringen av et framtidig vannbransjens kompetansesenter. Vi kommer tilbake med egen sak om dette. Styringsgruppa, som skal utrede et forprosjekt for senteret, skal presentere sin rapport under Norsk Vanns årsmøte i Kristiansand 2.-3.septemer. Det var RIN som tok initiativet til det som kan bli etablering av vannbransjens nasjonale kompetansesenter for forskning, utvikling, utprøving og opplæring i framtidsrettet ledningsteknologi.

Økonomi
Flere store prosjekter har ført til at RIN i fjor gikk på et underskudd på nærmere 350.000 kroner. Det er dermed mulig styret må svare for sine økonomiske disposisjoner under årsmøtet i Asker. Drift av RINs egen nettside og betydelige prosjektmidler til realisering av visjonen om et nasjonalt senter for vannbransjen har også bidratt til underskuddet i 2014.