Kumsikkerhet

Prosjektet  Kumsikkerhet

startet opp i 2011 i regi av «Rørinspeksjon – Norge». Flere RIN-operatører, som utfører trykkprøving av nye vannledningsanlegg, hadde opplevd forskyvninger av armatur i nye vannkummer under trykkprøving.

Når dette temaet ble satt på dagsorden, kunne både ledningseiere og entreprenører rapportere om tilsvarende uheldige episoder. Det var eksempler på feilmontering av prefabrikkerte løsninger og feil montering av ventiler, armatur og forankringsløsning i vannkummer under grøfteutførelsen. Det har også blitt presentert flere eksempler på mangelfull prosjektering, hvor forankringsløsninger i vannkummer overlates til kumleverandøren.

Vannkummer er en arbeidsplass
for flere aktører, både ledningseieres mannskap, engasjerte entreprenører og operatører som jobber med kvalitetskontroll av vannledninger. Med personell-sikkerhet i fokus, har det vært stort engasjement for å utarbeide en kravspesifikasjon for prefabrikkerte vannkummer.

Prosjektet er støttet økonomisk
av 13 kommuner og 10 private firma, foruten medvirkning fra MEF og NRL. De 13 kommunene: Asker, Bergen, Bærum, Fredrikstad, Kristiansand, Larvik, Sandnes, Sarpsborg, Skedsmo, Skien, Tromsø, Trondheim og Ålesund. De 10 private firma: AVK as, BASAL as, BB Produkter as, COWI as, Flensefot as, Furnes Jernstøperi as, Hallingplast as, Kongsberg Esco as (Nå Ulefos Esco as), Vulkan Smith as (Nå Ulefos as) og Østraadt Rør as. Representanter fra kommuner og private firma har deltatt i en arbeidsgruppe, og bidratt aktivt med innspill og høringsuttalelser.

På vegne av Rørinspeksjon – Norge
har Tom A. Karlsen (COWI as), Yngvar Heimstad (Pensjonist) og Arve Hansen (VA teknikk as) hatt ansvaret for rapportering og koordinering av arbeidet.
Resultatet av denne rapporten er meldt inn som forslag til innarbeidelse i systemet for VA-/Miljø-blad.

For å sikre kompetansen hos personell som skal montere prefabrikkerte vannkummer i henhold til denne kravspesifikasjonen, vil det overfor Norsk Vann bli fremlagt et forslag om administrasjon og oppfølging av et «Kompetansegivende Perfeksjoneringskurs» (KPK-kurs), med teori og praksis over en arbeidsdag.

En spesiell takk rettes til de som har bidratt med et betydelig engasjement i arbeidsmøter, og de som har kommet med innspill til høringsuttalelser.

Rapporten kan du lese ser:

Endelig utgave-NOV2014_m_vedlegg