Bildet: På tide med økt fokus på de ”hemmelige tjenester”, mener Fremskrittspartiet med Stortingsrepresentant og leder av Stortingets Kontroll og konstitusjonskomite, Anders Anundsen fra Fremskrittspartiet blir en av foredragsholderne under RINs fagdager i Stavern.

Spennende fagdager i Stavern

jun 18, 2013 0

Som vanlig starter treffet ved Justissektorens Kurs- og konferansesenter i Stavern med årsmøte på onsdag kl.18.00. Sakliste og årsmøtepapirer vil bli sendt ut i god tid før årsmøtet.

Årets gjestetaler blir Stortingsrepresentant Anders Anundsen fra Fremskrittspartiet. Han har vært mye i media som leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget.  Etter hilsen fra RIN-leder Finn Jenssen vil Anundsen slippe til i plenumssalen torsdag morgen. RIN har invitert ham med bakgrunn i et forslag fra FrP om tiltak for å bedre infrastrukturen innen drikkevannsforsyning og avløp, og på den måten sette ”de usynlige tjenester” på dagsorden.

I et forslag fra FrP-representanter til Stortinget 17. april ble det pekt på at utgiftene til å opprettholde ledningsnettets funksjon vil øke betydelig kommende år, dersom fornyelsen av VA-nettet fortsatt skal være lavt prioritert.

 

Stort etterslep

FrP mener dagens fornyelse og rehabilitering er preget av tilfeldigheter og vekslende skjønn. Dårlig innsats i dag fører til at man skyver foran seg en stadig voksende mengde av fornyelsesbehov.

Dersom man fortsetter nåværende fornyelsestakt, vil ledningene som legges i dag i de fleste kommuner, måtte bli 100–200 år gamle før de kan skiftes ut på ny. Dette er en alvorlig situasjon og det varsler om store problemer med å opprettholde vann- og avløpsinfrastrukturens funksjonsevne.

 

Pådriver?

Med bakgrunn i dette blir Anundsen utfordret til å komme med svar på om vi etter høstens valg kan forvente at FrP vil bli en pådriver for økt fokus på VA-sektoren dersom partiethavner i regjeringskontorene.

Anundsen er også bedt om å komme med konkrete tiltak på kort sikt og på lang sikt for å ta igjen det enorme etterslepet som er oppstått i norsk VA-sektor.

RIN ønsker også at han også fokuserer på beredskap og sikkerhet.

 

Sesjoner

Etter plenumssamlingen blir det inndeling i grupper med temadager i parallelle sesjoner for RINs ulike faggrupper.  En rekke utstillere er også i år ventet til fagtreffet i Stavern, og dermed blir det satt av tid til utstillingsvandring på torsdagen.

Fredag fortsetter temadagene i parallelle sesjoner før det blir en felles oppsummering med fokus på samarbeidet med Norsk Vann, arbeidet med opprettelse av et øvingsanlegg og arbeidet med sikkerhet i vannkummer.

Her kan du laste ned invitasjonen og programmet og årsmøtepapirene:

Årsmøte 2013

Saksliste2013

Sak2-2013_Årsberetning

Sak3_2013_Regnskap_Budsjett_Mdlavgift

Sak4_2013_RIN VALG