Hva er rørinspeksjon?

RØRINSPEKSJON

Spørsmålet: Hvorfor er det viktig å foreta rørinspeksjon når et rør likevel skal skiftes eller fornyes?
Svaret: Rørinspeksjon er den beste måten å dokumentere tilstanden på et rør både før og etter at rørfornying eller utskifting er foretatt.

Rørinspeksjon er en metode for innvendig kontroll av gamle og nye vann- og avløpsledninger. Rørinspeksjon benyttes også til alle typer rør innen industri, offshore, kommunal, fjernvarme og private rørledninger.
I forbindelse med rehabilitering eller rørfornying er dette det beste verktøyet for en tilstandskontroll  før et ledningsstrekk skal fornyes.
Ved rørinspeksjonsoppdrag skal det benyttes operatører med gyldig operatørbevis utstedt av Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge (RIN)

En rekke firmaer og ledningseiere er medlem i Rørinspeksjon Norge. RIN er en ideell organisasjon som arbeider for økt kompetanse innen drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll av vann- og avløpsnettet i Norge. I forkant av en inspeksjon der oppdraget er kartlegging av tilstand på eksisterende rør, kontroll etter rørfornying eller kontroll av et nyanlegg, anbefaler vi et oppstartsmøte.  Dette for at oppdragsgiver og utførende skal ha en felles forståelse av oppdraget.

TRYKKPRØVING AV VANNLEDNINGER

Spørsmålet: Hvorfor er det viktig at vannledninger blir trykkprøvet?
Svaret: Både ved nyanlegg og rehabilitering er det viktig å forhindre innlekking og utlekking, av helse- miljø og sikkerhetsmessige hensyn.

Alle trykkledninger skal trykkprøves med vann etter at de er lagt. Dette gjøres for å sikre at rør, skjøter, rørdeler og komponenter som eksempelvis forankringsklosser, er uskadd og at ledningen er tett.
Trykkprøvingen skal også sikre at alle forankringer er sterke nok. Dette er viktig for at arbeidssikkerheten i kummer, pumpestasjoner og lignende er ivaretatt.
Trykkprøving, pluggrensing og desinfisering blir utført på så å si alle nye eller rehabiliterte vannledninger i dag. Dette er spesielt viktig med tanke på å få ned den alt for høye feilprosenten på nyanlegg og for å redusere lekkasjeprosenten på det norske vannledningsnettet. En lekkasjeprosent på 40 blir ikke betegnet som akseptabelt ut fra et miljøhensyn i dag.

Små lekkasjer i skjøter/ koblingspunkter/ ventiler på hovedledning eller stikkledning vil kunne medføre at prøveresultatet ikke gir godkjent. Slike små lekkasjer er ofte vanskelige å finne, selv for erfarne lekkasjelyttere, og kan bety betydelig merarbeid med stor konsekvens for økonomi og fremdrift.
Trykkprøving kan utføres på alle vannledningsnett, både kommunale og private. Dette gjelder også i pumpespillvannsledninger. Det er avgjørende at det er lagt til rette for at dette kan gjennomføres.

MULIGHETER OG BEGRENSNINGER
Trykkprøving blir i hovedsak utført på støpejerns-, PE-, PVC- og GUP-ledninger. Trykkprøving blir utført på de aller fleste nyanlegg i dag. Så sant det er mulig å få koblet til trykkprøvingsutstyret så lar dette seg gjennomføre.
Begrensninger eller utfordringer som vi har i forbindelse med trykkprøvinger er lange ledninger uten kummer. Dette oppfattes som et problem da operatørene har en standard som skal følges.

 

 

Mer kommer