Manuell inspeksjon er fortsatt lovlig, men man kommer kanskje lenger med moderne teknologi også ved inspeksjon av avløp. Bildet er utlånt av Torkild Johnsrud, som var med å stifte RIN for 20 år siden.

Revisjon av VA-/Miljø-blad om rørinspeksjon

des 19, 2013 0

Samtlige medlemmer i Rørinspeksjon Norge vil også få en egen epost med mulighet for å gi tilbakemeldinger.

Formålet
med VA-/Miljøbladet er å gi en oppdatering innen Rørinspeksjonsfaget når det gjelder inspeksjon med filmkamera (CCTV – Visuell observasjon med kamera)
I utkastet til miljøbladet blir det sagt at en veldokumentert inspeksjon av et nyanlegg, er et viktig grunnlag for ledningseierens overtakelse av anlegget. En veldokumentert inspeksjon av gamle ledninger, er grunnlag for ledningseierens kontroll med avløpsnettet og systematisk tiltaks-planlegging. I dette VA-/Miljø-blad blir det derfor stilt konkrete krav til bestilleren, operatøren, utstyret, utførelsen og rapporteringen, for å gi ledningseieren best mulig grunnlag for sine vurderinger.

VA-/Miljøbladet om rørinspeksjon inneholder naturlig nok alt som betegnes som relevant i forbindelse med denne typen oppdrag.

Operatørens kompetanse
er omtalt i et eget kapittel. Her er det forslag om at kompetansen skal dokumenteres med et personlig RIN-Operatørbevis som er utstedt av Rørinspeksjon – Norge (RIN), basert på teoretisk kurs i regi av RIN, med tilhørende praksiskrav. Norsk Vann forbeholder seg retten til å kvalitetssikre dette kurset.

Temaet avvik og feil
i ledningskartet blir også omtalt. Slike feil og avvik oppdages ofte under rørinspeksjoner. Det kan være ikke-registrerte kummer, feil kumavstand, feil rørdimensjon, feil rørtype etc. Men operatøren kan også oppdage utrygge / farlige kummer eller skader i kumtoppen. Det er av stor verdi for ledningseier å få tilbakemelding på slike forhold, som rapporteres med eget avviksskjema.

Rengjort rørsystem
Det blir framhevet at inspeksjon av nyanlegg og renoverte ledninger skal utføres på rengjort rørsystem. Belegg, fremmedlegemer og sedimenter skal være fjernet. Vannfylling skal holdes på et nivå, som gjør det mulig for operatøren å bedømme kvaliteten på hele røroverflaten. Dersom det ikke er vannføring i nytt rørsystem, skal det tilsettes vann før inspeksjonen igangsettes. Dette skal avdekke eventuelle svanker, som er en betydelig utfordring ved nyanlegg. Det kan dermed være aktuelt med gjennomføring av to inspeksjoner; en for vurdering av røroverflate, og en for vurdering av omfang av svanker, heter det blant annet i utkastet til det nye bladet. Høringsfristen blir kort, og RIN-medlemmer har altså mulighet for å komme med synspunkter og tilbakemeldinger.