Bildet: Rørleggermester Øystein Helgheim har gjennom sitt selskap Rørleggervakta24 vvs as har vist en åpenbar mangel på rutiner og vilje til å innrette seg etter viktige forbrukervernregler, mener Forbrukertilsynet, og varsler forelegg på 250.000 kroner.

Rørlegger må ut med 250.000

jun 11, 2018 0
Forbrukertilsynet mener Rørleggervakta24vvs as ved flere anledninger over en lengre periode har villedet forbrukere, og brutt en rekke bestemmelser i markedsføringsloven og angrerettloven i sin markedsføring gjennom 1881, Google, Gule sider og egen hjemmeside. Nå varsler de en bot på 250.000 kroner.

Gjennom fiktive adresser og lokale telefonnummer har forbrukerne blitt villedet til å tro at de er i kontakt med et lokalt firma. Forbrukertilsynet mener også at bruddene har skjedd forsettlig eller uaktsomt. Selskapet har lagt ned en betydelig innsats for å registrere firmaet i en rekke byer med fiktive adresser. Forbrukertilsynet legger til grunn at lovbruddene i det minste har skjedd grovt uaktsomt, og at det også kan stilles spørsmål ved om det er utvist forsett.  Forbrukertilsynet varsler dermed et overtredelsesgebyr på 250.000 kroner. Forbrukertilsynet vil kunne opp- eller nedjustere beløpet dersom tilsynet blir kjent med andre forhold som kan ha betydning for utmålingen.

Omstendelig prosess
Det har vært en lang og omstendelig prosess siden Rørleggervakta 24 VVS as ble klaget inn for Forbrukertilsynet i mars i år. Rørleggervakta24vvs  as har hele tiden stått fast ved at selskapet, som er ledet av rørleggermester Øystein Helgheim fra Steinsland på Sotra utenfor Bergen, ikke har overtrådt verken markedsføringsloven eller angrerettloven. Selskapets advokat, Morten Grimstad, skriver i et brev datert 20.april, at hans klient bestrider at Rørleggervakta24vvs as på noen måte driver villedende markedsføring eller at det på noen måte er inngått ugyldige avtaler med kunder. Han mener informasjonen som ligger ute på selskapets hjemmesider 24vvs.no inneholder god nok informasjon i forhold til hvilke tjenester kunden kan bestille.

Forlanger dokumentasjon
Advokat Grimstad forlanger på denne bakgrunn at Forbrukertilsynet legger fram dokumentasjon for sine påstander om brudd på de to nevnte lovene. Denne dokumentasjonen er nå oversendt advokatfirmaet gjennom 13 ulike vedlegg med blant annet skjermdumper av fiktive adresser og lokale telefonnumre, klager fra forbrukere og rørbransje.Forbrukertilsynet holder dermed fast ved at Rørleggervakta24vvs as har handlet klart i strid med sentrale krav både i markedsføringsloven og angrerettloven.

Mye som villeder
Forbrukertilsynet framfører en rekke eksempler som de finner villedende. De trekker blant annet fram formuleringene om at man er «et landsdekkende rørleggerforetak» som har «avdelinger i alle norske byer» og «rykker ut døgnet rundt» med «en av våre lokale rørleggere». Dette er etter Forbrukertilsynets syn egnet til å skape en klar forventning hos forbrukerne om at selskapet har lokal tilhørighet og selv leverer rørleggertjenestene som forbrukerne har behov for. Det samme gjelder for teksten der det blant annet sies at «Rørleggervakta 24 VVS AS har rørleggervakt i ditt distrikt».   Sakens kjerne er dermed at selskapets tjeneste i realiteten består av at Rørleggervakta 24vvs as ringer et lokalt rørleggerselskap og ber om å bli fakturert av selskapet slik at de deretter kan fakturere forbrukeren for arbeidet. Det legges så til et gebyr for å formidle oppdraget, slik at forbrukeren betaler en høyere sum for tjenesten enn om de hadde tatt direkte kontakt med det lokale rørleggerfirmaet. Priser på tjenestene lå ikke ute på selskapets nettsider da denne saken ble en mediesak.
Forbrukertilsynet legger ved kopi av artikler fra flere lokalaviser i tillegg til oppslag i VVS aktuelt/ Byggfakta. Kopi av en rekke fakturaer og klager fra privatpersoner er også med i dokumentasjonen, som totalt utgjør 107 sider.

Konklusjon – markedsføringsloven
Forbrukertilsynet konkluderer med at Rørleggervakta24vvs as har villedet forbrukere ved å gi inntrykk av at selskapet har lokal tilhørighet og selv leverer rørleggertjenester når dette viser seg ikke å være tilfellet. Det ble heller ikke gitt nødvendige prisopplysninger til forbrukere. Videre har selskapet krevd betaling for ytelser uten å ha gyldige avtaler om dette. Rørleggervakta24vvs as sin unnlatelse av å følge reglene i markedsføringsloven §§ 6, 7, 10 og 11 er derfor lovstridig.

AngrerettlovenAngrerettloven krever en omfattende opplysningsplikt for næringsdrivende når det inngås avtaler utenom faste forretningslokaler eller ved fjernsalg.  Slik nettsiden var utformet da Forbrukertilsynet ble gjort oppmerksom på selskapet fremkom det ingen opplysninger fra selskapet overhodet. Det var også uklart hvilke opplysninger som forbruker mottok over telefon og i SMS, skriver Forbrukertilsynet i sitt vedtak, og konkluderer med at Rørleggervakta24vvs as har ikke overholdt opplysningskravene som følger av angrerettloven.  Forbrukertilsynet mener at Rørleggervakta24vvs as ved flere anledninger over en lengre periode har villedet forbrukere

Rørleggervakta24vvs as har fått frist på til 18.juni med å komme med sine kommentarer eller ytterligere informasjon.