Norsk VA-sektor er uten styring av et overordnet departement, mener MEF, og tar til orde for nettopp dette. Illustrasjonsfoto: Odd Borgestrand

VA sektor uten styring, mener MEF

okt 02, 2012 0

Det er bred enighet om at vann- og avløpssektoren står overfor en rekke utfordringer. Vedlikeholdsetterslepet i sektoren er stort, og det eksisterer ingen helhetlig plan for hvordan vi skal møte økt nedbør som følge av klimaendringer, mener MEF. Innspillet er referert i VVS aktuelt..

Rekruttering
– I tillegg sliter bransjen med rekrutteringen, og framstår i dag som lite faglig attraktiv og framtidsrettet. Selv om forfall av offentlig infrastruktur er en problemstilling mange steder i verden, er det mange land i Europa hvor vann- og avløpssystemene er i en god forfatning. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har derfor utarbeidet en rapport som sammenligner Norge og andre europeiske land, forteller administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen.
– I motsetning til andre land i Europa det er naturlig å sammenligne seg med, er ikke VA-sektoren i Norge underlagt en enhetlig lovgivning og styring. Første skritt på vegen for å løse dagens utfordringer er at det innføres en sektorlov med ett ansvarlig, overordnet departement. Dette vil bidra til at kvaliteten forankres klarere i lovverket, og statens kontroll med kommunene bli bedre, påpeker Trond Johannesen.

Ligger etter
– I de fleste land i Europa har sentrale myndigheter eller bransjen selv, utviklet insentiver og metoder for å profesjonalisere og effektivisere VA-sektoren. I Norge er det også arbeid på gang, men det har kommet kort, og det har fått liten oppmerksomhet fra abonnenter, politikere og statlige myndigheter, framholder Johannesen.
– Samtaler med folk i den norske VA-bransjen viser at faglige utfordringer og videreutvikling er svært viktig. Bedre rekruttering er en av hovedgevinstene ved opprettelsen av de store VA-selskapene i Sverige, der kommuner har dannet aksjeselskap for å løse VA-oppgavene på kommunenes vegne. I Sverige finnes det en sentral sektorlovgivning, VA-selskapene må legge frem et resultatregnskap og kommunene er pådrivere for å danne større enheter i form av felles eide aksjeselskaper. Norges mange små kommuner reiser spørsmålet om hvordan sektoren best kan organiseres, sier Trond Johannesen.

Tenke nytt
– Det er behov for nytenkning når det gjelder organiseringen av VA-sektoren. Her er det grunn til å tro at vi kan lære av egne erfaringer fra andre områder. I vår rapport foreslår vi blant annet at myndighetene benytter omleggingen av den norske elkraftsektoren i 1991 som modell for en omlegging av VA-sektoren, sier Trond Johannesen.
Det er visse likheter mellom den måten sektorene var organisert på før omleggingen av el-sektoren. Kraftverk ble eid og elektrisitet ble produsert av en rekke kommunale e-verk som dekket sine utgifter etter selvkostmodellen. Da Stortinget vedtok Energiloven med virkning fra 1991, ble strømselskapene delt i tre: Kraftprodusenter, netteiere og kraftselgere. Anført av NVE har man i nettsektoren gradvis innført en relativt detaljert og avansert inntektsregulering for å hindre monopolprofitt, sikre økt produktivitet og sikre høy kvalitet på leveransene.

– MEF mener at det er så store utfordringer innen vann- og avløpssektoren at den må høyere opp på den rikspolitiske dagsorden fram mot Stortingsvalget i 2013. Denne rapporten er et innspill til debatten, avslutter Trond Johannesen.  Kilde:  VVS aktuelt