På vegne av Rørinspeksjon – Norge har Yngvar Heimstad og Arve Hansen sammen med Tom A. Karlsen hatt ansvaret for rapportering og koordinering av arbeidet med rapport om kumsikkerhet.

Vannkummer, -en trygg arbeidsplass

nov 13, 2014 0

Resultatet av denne rapporten er meldt inn som forslag til innarbeidelse i systemet for VA-/Miljø-blad. For å sikre kompetansen hos personell som skal montere prefabrikkerte vannkummer i henhold til denne kravspesifikasjonen, vil det overfor Norsk Vann bli fremlagt et forslag om administrasjon og oppfølging av et «Kompetansegivende Perfeksjoneringskurs» (KPK-kurs), med teori og praksis over en arbeidsdag, opplyser Arve Hansen

Prosjektet startet
egentlig høsten 2011, da Kåre Aabye i Vann- og Rørservice as dro med Arve Hansen og Yngvar Heimstad ut på et nyanlegg. Aabye hadde startet trykkprøving av en ny hovedvannledning, og opplevde at armatur i 3 av 6 kummer forskjøv seg, på det meste hele 18 cm. Rørinspeksjon – Norge tok da initiativ til et spleiselag, for å søke mot tryggere vannkummer for sine operatører og andre praktikere i grøfta.

Når dette temaet ble satt på dagsorden, kunne både ledningseiere og entreprenører rapportere om tilsvarende uheldige episoder. Det var eksempler på feilmontering av prefabrikkerte løsninger og feil montering av ventiler, armatur og forankringsløsning i vannkummer under grøfteutførelsen. Det har også blitt presentert flere eksempler på mangelfull prosjektering, hvor forankringsløsninger i vannkummer overlates til kumleverandøren.

Vannkummer er en arbeidsplass
for flere aktører, både ledningseieres mannskap, engasjerte entreprenører og operatører som jobber med kvalitetskontroll av vannledninger. Med personell-sikkerhet i fokus, har det vært stort engasjement for å utarbeide en kravspesifikasjon for prefabrikkerte vannkummer.

En tung vei
Oppslutningen om spleiselaget var god, med medvirkning fra 13 kommuner og 10 private firma, foruten MEF og NRL. Men dette krever også mye tid til orientering av deltakerne og behandling av mange innspill. En arbeidsgruppe har gjennomført 5 møter. Diskusjonene har gått på ledningseiernes krav og leverandørenes muligheter til å tilfredsstille strengere krav, og heldigvis hadde vi med oss «dimensjonerings-mannen» Tom A. Karlsen fra COWI as, som har bidratt til å lande på dagens Kravspesifikasjon.

Fraværende konsulenter
På et tidlig tidspunkt ble rådgiverforeningen RIF invitert med i spleiselaget, men de hadde «dessverre ikke ressurser til å bidra med økonomisk støtte». Og dette har Tom A Karlsen og Arve Hansen fått «svi for» underveis, sier Hansen.

-Det er ikke få eksempler på feil og mangelfull kum-prosjektering vi har blitt servert. Vi har mange eksempler på at konsulenter tegner vannkummer, og overlater til produsenter og/eller entreprenører å løse forankringer. Mye har gått bra opp gjennom årene, men det er også flere eksempler på det motsatte. De fleste tilfellene relaterer seg til feilmontering i grøfta, men det er også eksempler på komplette vannkummer levert fra produsent, som er underdimensjonert og svikter under trykksetting.

Vannkummen er en viktig arbeidsplass
Det er ikke mer enn 6 år siden vi mistet en kollega i en vannkum på Vestlandet. Han trodde forankringen var i orden, men høyrehanda ble sittende fast når armaturet forskjøv seg under demonteringsarbeid. Mye kan sies om denne episoden, men trygge vannkummer er en forutsetning for alle de som jobber der. Det kan være ventil-manøvreringer i alle retninger, trykkprøving, desinfisering, pluggrensing, lekkasjelytting, slukkevannsuttak etc, fortsetter Hansen.

VA-/Miljøblad
Resultatet av Kravspesifikasjonen skal innarbeides i et VA-/Miljø-blad i nærmeste fremtid. For å sikre kompetansen hos personell som skal montere prefabrikkerte vannkummer i henhold til Kravspesifikasjonen, er det overfor Norsk Vann fremlagt et forslag om administrasjon og oppfølging av et «Kompetansegivende Perfeksjoneringskurs» (KPK-kurs), med teori og praksis over en arbeidsdag. Der håper vi også at flest mulig av konsulentene deltar. Det er de som produserer flest tegninger av vannkummer i dette landet. Da er det bare å håpe at ledningseierne stiller seg bak Kravspesifikasjonen så raskt som mulig, og at flest mulig deltar på KPK-kursene, avslutter Hansen.

Du kan lese rapporten her:Endelig utgave-NOV2014_m_vedlegg