Kartlegger behov for VA-nettverk

nov 10, 2013 0

Dette skjer i forståelse med Norsk Vann. I første omgang ønsker NKF å kartlegge interessen blant kommunene, og eventuelt hvem som kan tenke seg å være vertskap for et informasjons-/oppstartsmøte.

Bare to VA-grupper så langt

NKF er i oppstartsfasen i forhold til nettverksgrupper på VA-området, og har så langt startet opp to grupper: Øvre Buskerud med 9 og Telemark med 15 kommuner.

Aktuelle tema

Blant temaene de to nettverkene har vært opptatt av kan nevnes godkjenning av avløpsrensing, prøvetaking av avløpsvann, pumpeanlegg for avløpsvann, slambehandling, frostsikring av ledningsanlegg, gebyrberegning og -regulativ, grovhullsboring i fjell og løsmasse, internkontroll vann og avløpsanlegg, ledningskartverk, prosjektering av vann og avløpsanlegg, trykk- og tetthetsprøving ledninger, vannmåling, godkjenning drikkevannsforsyning, sikring grunnvannsbrønn.

Faglig fellesskap

Vi ser nytten av grupper som utgjør et faglig fellesskap, deler kunnskap, informasjon og erfaring og løser utfordringer av felles interessem heter det i informasjonen fra NKF..

NKF har mer enn 15 års erfaring med nettverksgrupper; det er om lag 300 kommuner som deltar i grupper innen bygg og eiendom, om lag det samme antallet innen byggesak og 110 kommuner innen veg, trafikk og uteområder.

Om VA-nettverk i NKF
Faglige nettverk på VA-området er et satsningsområde for NKF. Etableringene startet i 2011, og det finnes foreløpig to nettverk: Telemark VA-nettverk og Øvre Buskerud VA-nettverk.