Steinar Armann Nilo fronter Oslo kommune, Vann- og avløpsetatens ønske om å utfordre markedet til å etablere nye og videreutvikle etablerte løsninger som kan dekke behovet for gravefri tilstandsvurdering av vannledninger i dimensjon 100–300 mm.

Klart for innovasjonskonferanse

mar 03, 2014 0

Hvilke fortrinn har vi i Norge for å gjøres suksess i det enorme internasjonale «vannmarkedet»? Samspillet mellom kompetanse fra offshore, oppdrett og kommunalteknikk belyses; hva skal til for at vi skal lykkes sammen?

I tillegg presenteres en rekke prosjekter som deretter diskuteres i workshop delen av seminaret

Det er fortsatt ledige plasser, og siste frist for påmelding er torsdag 6. mars. Program, oversikt over prosjekter og påmelding finner du her:www.innovasjonnorge.no/vann2014

Blant temaer som tas opp nevner vi:
Vann – verdens viktigste ressurs i fremtiden
Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, Institutt for Fremtidsforskning, Århus

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre?
Magnar Sekse, fagdirektør i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og styreleder i IWA Norge

Sikker vannforsyning og en konkurransedyktig vannbransje – hva vil myndighetene bidra med?
Ola Elvestuen, stortingsrepresentant og leder av Stortingets energi- og miljøkomité

På hvilke områder og markeder har norsk vannbransje de beste mulighetene for å lykkes?
Vibeke Rasmussen, viseadministrerende direktør, Krüger Kaldnes/Veolia Water Solutions

Teknologi inn: Hvordan kan offshoreteknologi bidra til å løse utfordringer i vannbransjen?
Ann Marchioro, prosjektleder, NCE NODE – Norwegian Offshore & Drilling Engineering

Teknologi ut: Hvordan kan vannbransjen bidra til å utvikle fremtidens oppdrettsanlegg?
Bendik Fyhn Terjesen, seniorforsker/dr. scient., Nofima

Det blir også god anledning til å fordype seg i disse prosjektene:

1. Arealgjerrige overvannsløsninger i urbane områder
v/Asle I. Johnsen, Aiwell AS
Aiwell AS har utviklet et pilotkonsept for å transportere overvann i rør med mindre dimensjoner på en mer effektiv måte. Dette vil kunne øke kapasiteten i eksis-terende ledningsnett og gi mer effektive overvanns-løsninger. Ønsker samarbeid med kommuner som vil delta i videreutviklingen av dette konseptet.
2.Videreutvikling av instrumentering for å måle vannmengder og nedbør v/Lise Skarpås, Xepto AS
Xepto AS jobber nå med å forbedre sine måleprodukter; fremmedvannsmåler, overløpsmåler, nivåmåler og nedbørs-måler. De ønsker å forbedre nåværende løsninger og å utvide funksjonalitet, målinger og analysemuligheter. Xepto ønsker samarbeidspartnere som kan være med videre i konseptualisering og testing for å ta frem nye produkter.
3.Rørscanning av vannledninger i dimensjon 100–300 mm
v/Steinar Armann Nilo, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Oslo kommune ønsker å utfordre markedet til å etablere nye og videreutvikle etablerte løsninger som kan dekke behovet for gravefri tilstandsvurdering av vannledninger i dimensjon 100–300 mm. VAV etterspør kunnskap om alle mulige løsninger for gravefri tilstandsvurdering av slike vannledninger og ønsker kontakt med potensielle teknologileverandører.
4.Beskyttelse av rør med grafén
v/Terje Berg, Norsk Vann med flere
Innvendig graféncoating av vann- og avløpsrør kan styrke rørene og forlenge levetiden. Det åpner også muligheter for lekkasjedeteksjon. Norsk Vann ønsker å starte et forprosjekt som beskriver graféns egenskaper nærmere og ser på mulige bruksområder. Vi ønsker i den sammenhengen kontakt med potensielle partnere.
5.Utvikling av robot for ubemannet rengjøring og rensing av tunnelbasseng
v/Ole Dan Lundekvam, Bergen Vann KF
Bergen Vann med flere ønsker å utfordre markedet til å videreutvikle etablerte løsninger eller etablere nye løsninger som kan dekke behovet for å vedlikeholde og renske overføringstunneler i vannforsynings-systemene. Ønsker kontakt med potensielle teknologileverandører.
6.Mobile renseanlegg for forurenset vann og avløpsvann montert på tankskip v/ Sigmund Larsen, Environor
Environor utvikler konseptløsninger for kompakte renseanlegg montert på tankskip og beregnet på vann av ulike kvaliteter og til ulikt formål. Ønsker kontakt med teknologileverandører som kan delta i utviklingen, og som har innovative nye løsninger for å forbedre konseptet.
7.Deteksjon av fremmedvann i spillvannledninger
v/ Jan Scheel, NIRAS AS
Tilpasning til norske forhold, utvikling og pilotering av teknologi under utvikling i Danmark for å måle fremmedvannmengder i spillvannsnettet. Ønsker kontakt med kommuner, universitet/høgskoler og entreprenører.
8.Behandling, håndtering og anvendelse av slam fra landbasert akvakulturanlegg
v/ Trond W. Rosten, SINTEF Fiskeri og havbruk
På vegne av kunde ber SINTEF Fiskeri og havbruk om forslag til nye luktfrie, energieffektive og kostnads-effektive løsninger for å håndtere slam som ekstraheres fra vannbehandling i landbasert oppdrettsanlegg. Anlegget skal bygges i Nord-Trøndelag og vil generere 1500 tonn oppdrettsslam per år.

Konferansen finner sted hos Miljødirektoratet på Helsfyr, Oslo.