Bare halvparten av norske kommuner har god kontroll over sin egen avløpssektor, mener Riksrevisjonen. (Illustrasjonsfoto)

Mange kommuner uten styring

feb 20, 2013 0

Riksrevisjonen har tatt for seg tre tjenesteområder, nemlig grunnskolen, hjemmetjenesten og avløpstjenesten. For avløpstjenesten har Riksrevisjonen hatt hovedfokus på ledningsfornyelse, overløp og lekkasjer og kompetanse og fagutdanning.

 

Viktige funn

Mange kommuner har svak styring og kontroll med tjenester som er viktige for brukerne. Mange kommunestyre får ikke systematisk rapportering om tilstanden på viktige tjenesteområder, som eksempelvis vann og avløp.

Administrasjonssjefene i mange kommunar har svak kontroll med tilstanden i tjenestene

Kommunene utnytter i liten grad de mulighetene til kontroll med tjenestekvalitet som ligger i forvaltningsrevisjon, heter det i rapporten fra Riksrevisjonen.

Uten mål
Undersøkelsen viser at over halvparten av kommunestyrene ikke får rapportering om ledningsfornyelse eller overløp og lekkasjer og heller ikke setter mål om fornyelse av avløpsnettet. Det er også liten grad av rapportering til administrasjonssjefer. Administrasjonssjefer ser i varierende grad til at det er etablert internkontroll med blant annet avløpstjenesten. Brukerundersøkelser blir i begrenset grad brukt til å følge opp kvaliteten på avløpstjenesten.

Riksrevisjonen har gitt anbefalinger til Kommunal- og regionaldepartementet om behov for flere tiltak overfor kommunene, blant annet mer veiledning om styring og bruk av styringsinformasjon, mer samordnet og forenklet regelverk for internkontroll.

Bedre VA

I en uttalelse fra Norsk Vann heter det at de enig med Riksrevisjonen om at det er viktig at kommunestyret og administrasjonssjefen i kommunene får informasjon om tilstanden på avløpstjenesten. Dette er et viktig grunnlag for å fatte riktige beslutninger.


Norsk Vann har et godt hjelpemiddel som kommunene kan bruke til å dokumentere og formidle resultater om tilstanden på avløpstjenesten til administrativ og politisk ledelse, nemlig verktøyet bedreVA. I dag er det snaut 70 kommuner som benytter bedreVA, men med bakgrunn i Riksrevisjonens konklusjoner bør de øvrige kommunene også ta i bruk dette, mener Norsk Vann.

Les mer her:

http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/KommunalNasjonal.aspx